Dealer Locator
FI
Select a continent
Select a country/region
Select a language
UNOX podmínky omezené záruky


Vedle zákonné záruky poskytované prodejcem v rámci smlouvy o prodeji, má koncový zákazník (“koncový zákazník”), který zakoupil zařízení (“výrobek”) od autorizovaného prodejce nebo distribučního partnera (“prodejce”) společnosti UNOX S.p.A. (“UNOX”), nárok na omezenou záruku výrobce (“Omezená záruka”). Aby mohlo být dané záruky dosaženo, je koncový zákazník povinen zaregistrovat výrobek na internetových stránkách UNOX (www.unox.com) do třiceti (30) dnů od data uvedeného na faktuře vystavené prodejcem koncovému zákazníkovi nebo od data instalace výrobku v místě výkonu činnosti koncového zákazníka, pouze za předpokladu, že koncový zákazník může poskytnout dostatečný důkaz (stanovený společností UNOX na základě jejího vlastního uvážení) o daném datu instalace.

1. Záruční lhůta

a) Záruční lhůta v rámci Omezené záruky (“záruční lhůta”) trvá, ať už se jedná o výkon práce spojené s opravou nebo výměnou reklamovaných výrobků, poskytnutí ekvivalentních výrobků nebo jeho částí (dale jen “náhradní díly”), po dobu 12 měsíců počínaje od dřívejšího z následujících dat: (i) datum uvedené na faktuře vystavené prodejcem koncovému zákazníkovi a (ii) datum instalace výrobku v místě výkonu činnosti koncového zákazníka (“datum započetí záruční lhůty”), avšak, v případě neschopnosti koncového zákazníka poskytnout na vyžádání UNOXu dostatečný důkaz o správnosti data uvedeného na faktuře vystavené prodejcem koncovému zákazníkovi nebo data instalace výrobku, je UNOX oprávněn na základě svého vlastního uvážení rozhodnout, že datem započetí záruční lhůty se stane datum uvedené na faktuře vystavené UNOXem danému prodejci.

b) Pouze pro konvektomaty z řad CHEFTOP MIND.Maps™ a BAKERTOP MIND.Maps™ a BAKERLUX SHOP.Pro™ a za předpokladu, že koncový zákazník zakoupil nebo jiným způsobem obdržel Prodlouženou záruku LONG.Life4 (“Prodloužená záruka”), pokud jde o výkon práce spojené s opravou nebo výměnou reklamovaných výrobků, trvá záruční lhůta do doby vypršení jednoho z následujících termínů: (x) dvacet čtyři (24) měsíců od data započetí záruční lhůty a (xx) deset tisíc (10.000) provozních hodin a/nebo hodin nečinnosti zapojeného konvektomatu měřených prostřednictvím interních hodin konvektomatu, a pokud jde o poskytnutí ekvivalentních výrobků a/nebo náhradních dílů za reklamované výrobky, trvá záruční lhůta do doby vypršení jednoho z následujících termínů: (i) čtyřicet osm (48) měsíců od data započetí záruční lhůty a (ii) deset tisíc (10.000) provozních hodin a/nebo hodin nečinnosti zapojeného konvektomatu měřených prostřednictvím interních hodin konvektomatu. Výše uvedená Prodloužená záruka je koncovým zákazníkem uplatnitelná pouze v případě, že je příslušný výrobek připojen k internetu prostřednictvím kabelu Ethernet, bezdrátového připojení WIFI nebo 3G/4G do třiceti (30) dnů od data uvedeného na faktuře vystavené prodejcem koncovému zákazníkovi nebo od data instalace výrobku, pouze za předpokladu, že koncový zákazník může poskytnout dostatečný důkaz (stanovený společností UNOX na základě jejího vlastního uvážení) o daném datu instalace, a zůstane-li výrobek k internetu neustále připojen umožňujíc tak servisnímu týmu společnosti UNOX nepřetržitý vzdálený přístup k údajům o funkčním stavu konvektomatu.

2. V případě, že se koncový zákazník rozhodne nezakoupit Prodlouženou záruku, je pro uplatnění Omezené záruky povinen poskytnout UNOXu kopii faktury vystavené prodejcem koncovému zákazníkovi a dostatečný důkaz (stanovený společností UNOX na základě jejího vlastního uvážení) o datu instalace a modelu výrobku prostřednictvím písemného prohlášení nebo kopie faktury za instalaci vystavené servisním zástupcem.

3.

a) V případě reklamace výrobků podléhajících Omezené záruce, během příslušné záruční lhůty, a pouze v případě, že jsou dané výrobky koncovým uživatelem nebo třetí osobou nezměněny a neupraveny, jsou řádně nainstalovány a používány v souladu se specifikacemi a návodem k použití stanovenými UNOXem, budou reklamované výrobky (včetně náhradních dílů) koncovému zákazníkovi v rámci Omezené záruky po dobu dvanácti (12) měsíců od data započetí zárůční lhůty, na náklady UNOXu (pokud jde o poskytnutí ekvivaletních výrobků a/nebo náhradních dílů) a na náklady prodejce (pokud jde o výkon práce spojené s opravou nebo výměnou reklamovaných výrobků), na základě vlastního uvážení společnosti UNOX (i) opraveny, nebo (ii) po vrácení nahrazeny výrobkem ekvivaletním (zahrnujíce v obou uvedených případech (i) a (ii) veškeré náklady UNOXu a jeho spolupracovníků na práce s tím spojené).

b) V případě reklamace výrobků podléhajících Prodloužené záruce, během příslušné záruční lhůty, a pouze v případě, že jsou dané výrobky koncovým uživatelem nebo třetí osobou nezměněny a neupraveny, jsou řádně nainstalovány a používány v souladu se specifikacemi a návodem k použití stanovenými UNOXem, budou reklamované výrobky (včetně náhradních dílů) koncovému zákazníkovi v rámci Prodloužené záruky po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data započetí zárůční lhůty, na náklady UNOXu (pokud jde o poskytnutí ekvivaletních výrobků a/nebo náhradních dílů) a na náklady prodejce (pokud jde o výkon práce spojené s opravou nebo výměnou reklamovaných výrobků), na základě vlastního uvážení společnosti UNOX (i) opraveny, nebo (ii) po vrácení nahrazeny výrobkem ekvivaletním (zahrnujíce v obou uvedených případech (i) a (ii) veškeré náklady UNOXu a jeho spolupracovníků na práce s tím spojené), a po dobu vypršení jednoho z následujících termínů: (A) dvacet čtyři (24) měsíců od data vypršení počátečních dvaceti čtyř (24) měsíců od data započetí zárůční lhůty a (B) deset tisíc (10.000) provozních hodin a/nebo hodin nečinnosti zapojeného konvektomatu měřených prostřednictvím interních hodin konvektomatu, na náklady UNOXu nahrazeny ekvivalentním výrobkem a/nebo náhradním dílem, vylučujíc přitom veškeré náklady na výkon práce s tím spojené.
Výše stanovené záruční služby jsou dále uvedeny jako “Záruční služby”. S výjimkou výše uvedeného jsou výrobky poskytovány “tak, jak jsou”.

4. Výkon záruční služby v žádném případě nezakládá právo na prodloužení záruční lhůty ani na započetí nové záruční lhůty.

5. Vyměněné díly se stávají vlastnictvím společnosti UNOX.

6. UNOX nenese žádné přepravní náklady ani rizika.

7. Záruční služby v rámci příslušné záruční lhůty jsou nárokovatelné pouze v případě, že koncový zákazník poskytne UNOXu písemnou informaci o jakémkoli poškození nebo závadě do 14 dnů ode dne, kdy dané poškození nebo závada byla nebo mohla být odhalena, prostřednictvím zaslání oznámení autorizovanému servisnímu partnerovi UNOX působícímu ve státě koncového zákazníka. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách UNOX www.unox.com.

8. Omezená záruka ani Prodloužená záruka se, na základě vlastního rozhodnutí společnosti UNOX, v žádném případě nevztahují na následující případy:

- Poškození vzniklé v souvislosti s chybnou instalací nebo neodbornými či nevhodnými opravami, zásahy a úpravami provedenými neautorizovaným třetími osobami, nesprávným používáním, neuváženými zásahy nebo ostatním zacházením, jež není v souladu s návodem k použití výrobku;
- jednání koncového zákazníka nebo třetí osoby v rozporu s instrukcemi uvedenými v kontrolním dokumentu správnosti instalace UNOX, instalačním manuálu, předepsanou údržbou a inspekčními kontrolami;
- užití čistících a mycích prostředků odlišných od těch výslovně schválených společností UNOX;
závady nebo poškození vzniklé v souvislosti s nesprávným používáním výrobku, jako používání špinavé, tvrdé vody, nevhodnou dodávkou plynu nebo elektřiny s chybným napětím nebo proudem;
- poškození vzniklé v souvislosti s přepravou výrobku;
- poškození způsobené přepětím;
- běžné opotřebení dílů jako jsou žárovky, těsnění, sondy, kliky dveří, pomocné díly zařízení a spotřební materiál, stejně jako poškození skla a jiných pomocných částí zařízení;
- použití vody nesplňující požadavky stanovené v instalačním návodu a technickém listu UNOX (pro vyloučení jakýchkoli pochybností,je navíc, avšak bez omezení, k výše uvedenému, výhradní odpovědností koncového uživatele ověřit, zda byla vstupní voda kompletně testována a v případě potřeby poskytnout prostředky pro úpravu vody pro splnění minimální jakosti vody dle norem stanovených UNOXem, jak je uvedeno v technickém listu výrobku. ) Nedodržování těchto základních zásad vede k potencionálnímu poškození výrobku a/nebo náhradních dílů, což, na základě vlastního uvážení společnosti UNOX, může být důvodem pro zrušení původně aktivované Omezené záruky nebo Prodloužené záruky;
- poškození nebo poruchy způsobené vodním kamenem nebo rzí ve výrobku;
- bežné opotřebení výrobku; nebo
- použití jiných než originálních náhradních dílů UNOX při opravě výrobku, bez ohledu na to, zda škody vznikly v důsledku užití těchto neoriginálních dílů.

9. Omezená záruka a Prodloužená záruka může být uplatnitelná pouze u výrobků nacházejících se na území České republice.

10. Povinnost poskytnout záruční služby existuje pouze v případě, že je výrobek v souladu s příslušnými technickými požadavky státu, v níž je výrobek používán.

11. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. S VÝJIMKOU UVEDENÉHO V ÚVODU TOHOTO DOKUMENTU, VÝROBKY JSOU POSKYTOVÁNY “TAK, JAK JSOU“, A OMEZENÁ ZÁRUKA A PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ, A TO BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI VÝROBKU KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU (I KDYBY BYLO O TAKOVÉM UČELU UŽITÍ INFORMOVÁNO), NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ, OBCHODNÍ PRAXE, KTERÉ JSOU TÍMTO VYLOUČENY V RÁMCI ROZSAHU PŘÍPUSTNÉHO ZÁKONEM. ŽÁDNÁ ZE ZÁRUK NEGARANTUJE, ŽE VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA NEBO UŽIVATELE, ANI, ŽE PROVOZ VÝROBKU BUDE BEZCHYBNÝ.
NewsletterStay up to date on projects, news and events.
SUBSCRIBE
Subscribe to the UNOX Newsletter!
Name*
Surname*
email*
COMPANY
Country*
Profile*
I authorize the treatment of my personal data pursuant to Reg. (EU) 2016/679 (GDPR).Read the Privacy Policy *
I authorize the treatment of my personal data to receive, via telephone or email, commercial communications, newsletters, updates or invitations related to events, satisfaction questionnaires, etc.