PRIVACY POLICY

PROHLÁŠENÍ v souladu s článkem 13 dle nařízení EU 2016/679 (“GDPR”)
UNOX S.p.A., se sídlem na adrese Via Majorana 22, 35010 Cadoneghe (PD), Itálie, jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o následujících skutečnostech a žádá Vás o jejich pozorné přečtení. Informace jsou poskytovány zákazníkům společnosti UNOX, jelikož webové stránky www.unox.com (dále jen „Web“) mohou shromažďovat jejich osobní údaje, jak je uvedeno níže. Tyto informace nenahrazují ustanovení obsažená v informacích poskytnutých společností UNOX zákazníkům v okamžiku uzavření smlouvy a týkajících se zpracovávání osobních údajů za účelem plnění smlouvy.
Pro jakékoli informace nebo žádosti týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů můžete kontaktovat UNOX na e-mailové adrese privacy@unox.com nebo na telefonním čísle +39 049 8657530.

1. Účel a právní základ zpracovávání   
Společnost UNOX může shromažďovat Vaše osobní údaje v případě, že je poskytnete pro registraci a vstup do uzavřené sekce, která, mimo jiné, poskytuje možnost prodloužení záruky na konvektomat, přístup k manuálům, možnost přímého odesílání žádostí a pro vstup do internetového obchodu.  
Kromě poskytování požadované služby (přístup do uzavřené sekce a možnost využívání internetového obchodu), UNOX může, s Vaším souhlasem, zpracovávat Vaše osobní údaje, manuálně nebo prostřednictvím elektronických nástrojů, pro zasílání obchodních sdělení, zpravodajů, aktualizací nebo pozvánek na různé akce.
Vaše kontaktní údaje elektronické pošty poskytnuté v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby by též mohly být používány pro zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů nebo služeb podobných těm, na které se vztahuje prodej, pokud jste neodmítly jejich zpracovávání; UNOX Vás informuje o možnosti kdykoli vznést námitku proti zpracovávání, snadno a bezplatně. Web také shromažďuje data pomocí cookies a podobných technologií. Více informací naleznete v naší Politice cookies [link].

2. Povinná nebo dobrovolná povaha poskytnutí údajů a důsledky v případě nesdělení údajů
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy (dodání požadované služby) je dobrovolné, nedojde-li však je jejich k poskytnutí mohlo by se stát, že nebude možné dodat požadované služby.
Poskytnutí osobních údajů pro účely přímého marketingu je dobrovolné a vyžaduje Váš předchozí souhlas. V případě, že nedojde k poskytnutí souhlasu budete moci požadovanou službu využívat, avšak UNOX Vám nebude moci zasílat propagační sdělení týkající se nabízeného zboží a služeb. 

3. Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje budou uchovávany pouze po dobu striktně nezbytnou pro účely uvedenými pod písmenem a) a v každém případě ne déle než deset let od uzavření smluvního vztahu, načež budou vymazány nebo anonymizovány.
To vše s výjimkou případných požadavků souvisejících s probíhajícími nebo hrozícími řízeními.

4. Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů a přenos do zemí mimo Evropský hospodářský prostor
Vaše osobní údaje mohou být předány níže uvedeným subjektům:
subjekty, instituce nebo orgány, ve vztahu ke kterým je předání osobních údajů nezbytné pro splnění povinností uložených zákonem nebo předpisy;
osoby, společnosti nebo odborné studie, které poskytují Správci asistenci a poradenství v oblasti údržby a rozvoje informačního systému UNOX, IT a telematických nebo archivačních služeb, nebo v účetních, správních, právních, daňových, finančních a vymahatelských záležitostech souvisejících s poskytováním služeb;
oprávnění interní pracovníci
Vaše osobní údaje nebudou rozšiřovány, s výjimkou případu, kdy by to bylo nezbytné pro splnění povinností uložených zákonem, předpisy a/nebo pro realizaci povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.
Vaše osobní údaje by mohly být přenášeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor; v takovém případě UNOX ověří, zda je cílová země považována za adekvátní, zda příslušný příjemce má certifikát Privacy Shield nebo zda má smluvní pravidla schválená příslušnými orgány nebo zda uzavře odpovídající smlouvy.
Kopie příslušných nebo potřebných záruk je k dispozici v sídle Správce osobních údajů a kdykoli o ni lze požádat.

5. Práva Zainteresovaných osob
Máte a, v jakémkoli okamžiku, můžete uplatnit svá práva, jak je uvedeno níže:
Právo přístupu k osobním údajům;
Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů;
Právo na omezení zpracovávání osobních údajů;
Právo vznést kdykoli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro prosazování legitimního zájmu Správce osobních údajů, s výjimkou případu, kdy Správce prokáže existenci závažných legitimních důvodů pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Zainteresované osoby, nebo pro zajištění, uplatnění či obhajobu práva v soudním řízení;
Právo vznést kdykoli námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se jich týkají, zpracovávají-li se pro účely přímého marketingu;
Právo vznést kdykoli a bezplatně námitku proti zpracovávání osobních údajů pro nabídku výrobků nebo analogických služeb;
Právo na přenositelnost údajů;
Právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by se to dotýkalo zákonnosti zpracovávání založeného na souhlasu poskytnutém před tímto odvoláním
Za účelem uplatnění těchto práv, včetně práva vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, můžete kontaktovat společnost UNOX na následující e-mailové adrese email: privacy@unox.it.

Máte též právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Newsletter

Buďte informování o projektech, novinkách a událostech.