Najděte Prodejce
CZ
Select a continent
Select a country
Select a language
PRIVACY POLICY
PROHLÁŠENÍ v souladu s článkem 13 dle nařízení EU 2016/679 (“GDPR”)

UNOX SpA ("UNOX") se sídlem Via Majorana 22, 35010 Cadoneghe (PD), jako správce osobních údajů ("Správce údajů"), vás informuje o následujícím a žádá vás, abyste si pozorně přečetli obsah tohoto prohlášení .

Informace jsou poskytovány zákazníkovi UNOX, protože stránka www.unox.com (dále jen „Stránka“) o vás může shromažďovat osobní údaje, jak je uvedeno níže. V každém případě zůstávají nedotčena ustanovení obsažená v informacích, které UNOX předkládá svým zákazníkům v době uzavření smlouvy a týkající se zpracování jejich osobních údajů pro účely plnění smlouvy.

S případnými informacemi nebo žádostmi v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se můžete obrátit na UNOX na e-mailové adrese privacy@unox.com nebo na telefonním čísle +39 049 8657530.


a) Účely a právní základy zpracování

UNOX může shromažďovat vaše osobní údaje v případě, že je poskytnete k registraci a vstupu do vyhrazené oblasti, která vám mimo jiné umožňuje prodloužit záruku na konvektomat či pec, získat přístup k manuálům a zasílat požadavky nebo používat platformu elektronického obchodu.

Kromě toho, že vám společnost UNOX poskytne požadovanou službu (jak přístup do vyhrazené oblasti, tak využívání platformy elektronického obchodu), může společnost UNOX s vaším výslovným souhlasem zpracovávat vaše osobní údaje, ručně nebo elektronicky, pro zasílání obchodních sdělení. , informační bulletiny, aktualizace nebo pozvánky týkající se událostí.

Vaše e-mailové souřadnice poskytnuté v souvislosti s prodejem produktu nebo služby mohou být rovněž použity k zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů nebo služeb podobných těm, které jsou předmětem prodeje, pokud jste zpracování neodmítli; UNOX vás informuje o možnosti kdykoli snadno a zdarma vznést námitku proti zpracování.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje na základě vaší žádosti o účast zpracovávány také za účelem řízení organizace akcí Správce údajů a záruky, že se jich můžete zúčastnit. UNOX vám tedy může například zasílat sdělení pro potvrzení vaší registrace nebo sdílení podrobností o události. A konečně, stránka také shromažďuje údaje pomocí souborů cookie a podobných technologií. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie [odkaz].


b) Povinný nebo nepovinný charakter poskytnutí údajů a důsledky v případě nekomunikace.

Poskytnutí vašich údajů za účelem plnění smlouvy (využití požadované služby) a správy vaší účasti na akcích je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí by mohlo znemožnit poskytování požadovaných služeb.

Poskytnutí vašich údajů pro účely přímého marketingu je dobrovolné a vyžaduje váš předchozí souhlas. Bez takového souhlasu budete moci požadovanou službu používat, ačkoli vám UNOX nebude moci zasílat propagační sdělení týkající se jejího zboží a služeb.


c) Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v bodě a) výše a v každém případě nejpozději do deseti let od uzavření smluvního vztahu, poté budou vymazány nebo anonymizovány. Jakékoli požadavky týkající se probíhajících nebo hrozících řízení jsou vyhrazeny.


d) Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů a předávání do zemí mimo Evropský hospodářský prostor

Vaše údaje mohou být sdíleny s následujícími subjekty:

- subjekty, orgány nebo úřady, kterým je sdělení povinné na základě právních nebo regulačních ustanovení;

- osoby, společnosti nebo odborné firmy, které jako externí manažeři nebo nezávislí správci údajů poskytují správci údajů pomoc a rady týkající se údržby a rozvoje IT systému UNOX, IT a telematických služeb nebo archivace nebo účetnictví, administrativy, právní, daňové, finanční záležitosti a záležitosti týkající se vymáhání pohledávek související s poskytováním služby;

- pověření interní pracovníci.

Vaše osobní údaje nebudou šířeny, pokud to nebude nutné ke splnění povinností vyplývajících ze zákona, předpisů a/nebo k plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

V mezích toho, co je nezbytně nutné pro účely uvedené v odstavci a), mohou být vaše údaje předány subjektům usazeným v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které správci údajů nabízejí služby související s prováděnými činnostmi zpracování. Toto předání se případně uskuteční pouze v souladu s podmínkami stanovenými GDPR a kdykoli by měly být osobní údaje předány do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, proběhne předání výhradně (i) po podpisu standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí a přijetí jakýchkoli dalších technických opatření, organizačních a / nebo smluvních vhodných k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů a v každém případě v zásadě rovnocenné té, která je zaručena v rámci EHP nebo (ii) na výskyt jedné z výjimek uvedených v paragrafu 49 GDPR. Kopie příslušných nebo příslušných přijatých záruk je k dispozici v sídle správce údajů a lze o ni kdykoli požádat.


e) Práva zůčastněných stran

Máte a můžete kdykoli uplatnit práva na:

Přístup k osobním datům;

Oprava nebo vymazání vašich osobních dat;

Omezení zpracování vašich osobních dat;

- Kdykoli z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely plnění oprávněného zájmu Správce údajů, pokud Správce neprokáže existenci závazných oprávněných důvodů pro pokračování zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami, nebo pro posouzení, výkon nebo obhajobu práva u soudu;

Kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely přímého marketingu;

- Kdykoli a bezplatně vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem nabídky produktů nebo služeb podobných těm, které jste zakoupili;

Přenositelnost údajů;

Odvolat souhlas kdykoli, aniž je dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Za účelem uplatnění těchto práv, včetně práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, můžete kontaktovat společnost UNOX na následující e-mailové adrese: privacy@unox.it.

Kromě toho máte také právo podat stížnost u Garanta na ochranu osobních údajů.


Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou neustále aktualizovány. Nejnovější aktualizace je z února 2022.

NewsletterBuďte informování o projektech, novinkách a událostech.
PŘIHLÁSIT
Přihlaste se k zasílání novinek Newsletter UNOX!
Jméno*
Příjmení*
email*
SPOLEČNOST
Země*
Profil*
Souhlasím se zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením (ES) č. (EU) 2016/679 (GDPR).Read the Privacy Policy *
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, abych mohl prostřednictvím telefonu nebo e-mailu dostávat obchodní sdělení, novinky, aktualizace nebo pozvánky týkající se událostí, průzkumu spokojenosti atd.